Privacyverklaring

EJA-webdesign en dronediensten, gevestigd aan Zilverschoonlaan 257 8245KE Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
EJA-webdesign en dronediensten
Zilverschoonlaan 257
8245KE Lelystad
0620013923

ErikJan van Agteren is de Functionaris Gegevensbescherming van EJA-webdesign en dronediensten Hij/zij is te bereiken via info@EJA-webdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EJA-webdesign en dronediensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@EJA-webdesign en dronediensten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EJA-webdesign en dronediensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– EJA-webdesign en dronediensten volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– EJA-webdesign en dronediensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
U bent verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan EJA-webdesign en dronediensten om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten. Indien u uw persoonsgegevens niet wil verstrekken kan EJA-webdesign en dronediensten  niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld facturatie en belastingaangifte. Derhalve kunt u dan ook geen gebruik maken van de diensten EJA-webdesign en dronediensten

Geautomatiseerde besluitvorming

EJA-webdesign en dronedienstenneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EJA-webdesign en dronediensten) tussen zit. EJA-webdesign en dronediensten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Webpagina https://EJA-webdesign en dronediensten.nl om u te voorzien van onze dienstverlening, Microsoft Outlook, Whatssapp en telecommunicatie voor het onderhouden van contact met u, Het Online boekhoudprogramma Ovas Solutions voor het genereren van facturen en administratie overzichten voor betaling van onze diensten / producten en voor de belastingdienst. Hieraan zijn geen andere dan voorgenoemde gevolgen en wettelijke verplichtingen verbonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EJA-webdesign en dronediensten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens categorie personalia, bewaartermijn 7 jaar, reden hiervoor is om te voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

EJA-webdesign en dronediensten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EJA-webdesign en dronediensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EJA-webdesign en dronediensten uw persoonsgegevens aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EJA-webdesign en dronediensten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EJA-webdesign en dronediensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@EJA-webdesign en dronediensten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EJA-webdesign en dronediensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EJA-webdesign en dronediensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@EJA-webdesign.nl

Wil je liever geen cookies?

Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

Meer over onze drone diensten