Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door EJA-webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door EJA-webdesign verrichtte handelingen.
 2. Voor het ontwerp van uw website verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van EJA-webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  Aanbiedingen en offertes
 3. De door EJA-webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en EJA-webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  Prijzen, facturatie en betalingen
 5. Alle door EJA-webdesign en dronediensten vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 6. Alle door EJA-webdesign en dronediensten vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 7. EJA-webdesign en dronediensten is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan vanaf 1 januari na de aankondiging daarvan in.
 8. Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via mail plaats te vinden.
 9. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van det bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 10. Facturering van onderhoudskosten, gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 11. na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd,
 12. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 13. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 6 excl. BTW. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
  Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
 14. Deze voorwaarden gelden voor een één jarig onderhoudscontract voor een website.
 15. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het blijven updaten van het WordPress CMS systeem en de plugins om uw website veilige te houden.
 16. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 3 weken na ondertekening van het contract worden voldaan.
 17. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum.
  Verplichtingen van de opdrachtgever
 18. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 19. EJA-webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
  Uitvoering van de overeenkomst
 20. EJA-webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 21. EJA-webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 22. EJA-webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
  Duur en beëindiging
 23. Onderhoudscontracten, domeinnamen en Hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 24. EJA-webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met EJA-webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 25. EJA-webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens EJA-webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. EJA-webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van EJA-webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 26. Het is mogelijk om je huidige pakket te downgraden naar een kleiner webhostingpakket. Let hierbij dan wel op dat het kleinere hostingpakket alle benodigde functionaliteiten bevat en houdt rekening met de looptijd van je huidige pakket.
  De downgrade zal niet direct, maar op de verlengdatum in werking treden.
  Levering en levertijd
 27. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
  Copyright / Auteursrechten
 28. Alle door EJA-Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door EJA-Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 29. EJA-webdesign is niet verantwoordelijk voor promotiemateriaal die door de opdrachtgever is aangeleverd,
 30. Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij EJA-Webdesign.
 31. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EJA-Webdesign de door EJA-Webdesign geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
 32. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
 33. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 34. De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van EJA-Webdesign door EJA-Webdesignaan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen
  Aansprakelijkheid en vrijwaring
 35. EJA-Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 36. De aansprakelijkheid van EJA-Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
  Overmacht 
 37. In geval van overmacht is EJA-Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 38. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 39. EJA-Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop EJA-Webdesign geen invloed kan uitoefenen.
  Diverse bepalingen
 40. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 41. EJA-Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 42. EJA-Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
  Derden
 43. EJA-Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
 44. EJA-Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
  Eigendomsvoorbehoud
 45. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 46. De door EJA-Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 47. Door EJA-Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van EJA-Webdesign.
  Privacy bepalingen
 48. Uw persoonsgegevens worden door EJA-Webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 49. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. EJA-Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Laatste wijziging 3 Januari 2018

Meer over onze drone diensten